Sivas İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sivas İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İl Kalite Koordinatörlüğü

Güncelleme Tarihi: 16/06/2017

Koordinatörlüğümüz; Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biri olan; Nitelikli ve etkili sağlık hizmetleri için kalite ve akreditasyon hedefi çerçevesinde Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında uygulanan performans uygulamaları, sağlık hizmetlerinde kalite geliştirme çalışmaları, performansa dayalı ek ödeme uygulaması, kurumsal performans değerlendirme çalışmaları, yönetici performansı değerlendirme çalışmaları, teşhisle ilişkili gruplar, klinik performans değerlendirme çalışmaları ile hasta ve çalışan güvenliği alanlarında 2007 yılından itibaren İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü adı altında faaliyetlerini yürütmeye başlamış olup, daha sonra yapılan değişiklikle 27.06.2015 tarih ve 29339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik in 4/e Maddesine göre; İl Sağlık Müdürlüğünde sağlıkta kalite standartları çerçevesinde Bakanlık adına iş ve işlemleri yürütmek ve koordine etmekle görevli bir birim olarak İl Kalite Koordinatörlüğü; adı altında faaliyetlerini devam ettirmektedir.

Bu kapsamda;

 • 1-27.06.2015 tarih ve 29399 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” gereği;
  1. İl genelindeki kurum ve kuruluşlarda performans yönetimi ve kalite geliştirme uygulamalarını koordine etmek, izlenmek ve değerlendirmek,
  2. İldeki sağlık kurum ve kuruluşlarını Bakanlık emir ve talimatları doğrultusunda Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutmak, değerlendirme sonuçlarını Kurumsal Kalite Sistemine (KKS) kaydetmek,
  3. İldeki özel ve kamu tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları (SKS) bakımından koordinasyon görevini yürütmek,
  4. İldeki sağlık kurum ve kuruluşlarda Sağlıkta Kalite Standartları uygulamaları ile hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarının desteklenmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, bu konudaki uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamak,
  5. Sağlıkta Kalite Standartları uygulamalarını izlemek, değerlendirmek ve destekleme görevini yürütmek,
  6. Bakanlığımız, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığınca ülke genelindeki sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilen merkezi değerlendirme faaliyetleri kapsamında görev verilmesi durumunda Merkezi Değerlendirme sürecine değerlendirici görevlendirmek ve ilimize görevlendirilen değerlendiricilere gerekli desteği sağlamak,
  7. İldeki sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen Kalite Yönetim Direktörlerine (KYD) ilişkin bilgileri Kurumsal Kalite Sistemine kaydetmek,
  8. İl genelindeki hasta ve çalışan memnuniyet anket çalışmalarını izlemek ve ilgili makamlara raporlamak,
 • 2- 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Taşra Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 31.01.2013 tarih ve 76219013/920/5189 sayılı yazısı kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinin birim performans puanlarını hesaplamak ve ek ödemelerin bu puanlara göre dağıtımını sağlamak,
 • 3- 31.07.2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik kapsamında; Bürokrasinin Azaltılması ve İdari İşleyişin  Basitleştirilmesi çalışmalarını yürütmek, Hizmet Standartları Yönetim Sistemi, Hizmet Envanteri Veri Tabanı (HEVT) çalışmaları kapsamında, Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS) ne aktarılacak bilgiler için gerekli verileri toplamak ve düzenlemek,
 • 4- 06.04.2011 tarih ve 27897 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik ile Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 14.05.2017 tarih ve B.10.0.SHG.0.21.00.00/951.99/6665 sayılı yazıları ile yayımlanan 2012/23 sayılı genelgesi kapsamında sağlık kurum ve kuruluşlarında oluşturulan Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimlerinin il koordinasyonunu sağlamak, beyaz kod uygulamalarının takibini yapmak, konuyla ilgili hukuki süreçlerin koordinasyonunu yürütmek ve çalışmaları üst makamlara raporlamak,
 • 5- Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Makamının 2013/3 sayılı genelgesi gereği Bakanlık ve Bağlı Kuruluşlarının Taşra Teşkilatının İşleyişi Bakımından il koordinasyonunun sağlanması, il koordinasyon toplantılarının gerçekleştirilmesi ve toplantıda alınan kararların takibi ile bu kapsamdaki kararları ve uygulamaları bakanlığımıza, il koordinasyon uygulaması üzerinden bildirmek,
 • 6- 03.06.2014 tarih ve 13175 sayılı Bakanlık Makamı Oluru il sağlık müdürlüklerinin sağlık kurum ve kuruluşlarına uyguladıkları müeyyidelerin web ortamında takibi amacıyla uygulamaya konulan "Web Tabanlı Uygulama" nın il koordinasyonunu sağlamak ve verileri izleyerek üst makamlara raporlamak,
 • 7- Müsteşarlık Makamının 18.01.2017 tarih ve 26325996-060.99-E.10 sayılı onayı İl sağlık müdürlüklerince yürütülen faaliyetlerin, Bakanlığın strateji ve hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilme düzeylerinin, performans göstergeleri kullanılarak ölçülmesi ve değerlendirilmesine yönelik olarak oluşturulan İl Sağlık Müdürlükleri Performans Değerlendirme Sistemi (ISMPDS) ile işlemleri yürütmek,
 • 8- İldeki sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen Sağlıkta İndikatör Yönetim Sistemi (SIYOS™) kullanıcılarına ilişkin bilgileri Sağlıkta İndikatör Yönetim Sistemi (SIYOS™)’ne kaydetmek,
 • 9- Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 06.02.2015 tarih ve 37106781/773.02/1863 sayılı yazısı ile Bakanlığımız il teşkilatlarınca yürütülen sağlık hizmetlerini izleme ve değerlendirme iş ve işlemlerini yürütmek üzere oluşturulan il izleme uygulaması üzerinde izleme ve değerlendirme programı oluşturmak ve faaliyet sonuçlarını izleyerek ilgili makamlara raporlamak,
 • 10- Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 26.03.2009 tarih ve B.10.0.THG.0.12.00.03-216/99/30-12286 sayılı yazıları ile yayımlanan 2009/22 sayılı genelge gereği yeni doğan yoğun bakım servisi bulunan tüm hastanelerde yeni doğan yoğun bakım üniteleri hastane enfeksiyonları denetimi komisyonunda yer almak,
 • 11- Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığının 22.05.2017 tarih ve 64047795-010.06.01-213 (Barkod No:45705341) sayılı yazıları ile yayımlanan 2017-8 sayılı genelgesi gereği; “Türkiye Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Sistemi” nin kurulmasına yönelik olarak genelge ile yayımlanmış "Klinik Kalite Uygulama ve Veri Kalitesi İyileştirme Rehberi ” çerçevesinde kurulan İl Klinik Kalite Birimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • 12- Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün 17.05.2017 tarih ve 67523305-719-2571 (Barkod No:45502111) sayılı yazısı gereği oluşturulan USS Koordinasyon Birimi ile koordineli çalışarak veri denetimlerini gerçekleştirmek,
 • 13- Bakanlık ve Müdürlük Makamının uygun gördüğü diğer görevleri yerine getirmek,

Koordinatörlüğümüzce yürütülen görevlerdir.